விஶ்வாமரேஶ்வரேஶாநா பு⁴க்திர்முக்தி: ஶிவாம்ருʼதா ॥ 107 ॥, லோஹிதா ஸர்வமாதா ச பீ⁴ஷணா வநமாலிநீ 690 । Lakshmi yantras. Sahasranamavali of Goddess Lakshmi English Name Meaning 1. 32 Hindu Names. து³ர்கா³ காத்யாயநீ சண்டீ³ சர்சிகா ஶாந்தவிக்³ரஹா 600 ॥ 96 ॥, ஹிரண்யவர்ணா ரஜநீ ஜக³ந்மந்த்ரப்ரவர்திகா । ஜயதா³ ஜித்வரீ ஜைத்ரீ ஜயஶ்ரீர்ஜயஶாலிநீ ॥ 38 ॥, ஸுக²தா³ ஶுப⁴தா³ ஸத்யா ஶுபா⁴ 170 ஸங்க்ஷோப⁴காரிணீ । The sages were surprised at this and asked Her to explain the reason for Her behavior. நி:ஸங்கல்பா நிராதங்கா விநயா விநயப்ரதா³ 320 ॥ 60 ॥, ஜ்வாலாமாலாஸஹஸ்ராட்⁴யா தே³வதே³வீ மநோந்மநீ । Nabhija – born from the navel 3. மஹாநித்³ரா 820 ஸமுத்³பூ⁴திர்ப³லீந்த்³ரா ஸத்யதே³வதா ॥ 127 ॥, தீ³ர்கா⁴ ககுத்³மிநீ வித்³யா ஶாந்திதா³ ஶாந்திவர்த்³தி⁴நீ । த³ம்ஷ்ட்ராகராலம் து³ர்த⁴ர்ஷம் ஜடாமண்ட³லமண்டி³தம் ॥ 9 ॥, த்ரிஶூலவரஹஸ்தம் ச கோ⁴ரரூபம் ப⁴யாவஹம் । பூஜா விபா⁴வரீ ஸௌம்யா ப⁴கி³நீ போ⁴க³தா³யிநீ ॥ 48 ॥, ஶோபா⁴ வம்ஶகரீ லீலா மாநிநீ பரமேஷ்டி²நீ 250 । Also famous as Monkey God, Shri Hanuman is known for its great strength, devotion and wisdom. Parvati pictures. 108 Names of Goddess Sita. ஸௌதா³மிநீ 940 ஜநாநந்தா³ ப்⁴ருகுடீகுடிலாநநா ॥ 143 ॥, கர்ணிகாரகரா கக்ஷா கம்ஸப்ராணாபஹாரிணீ । ஸர்வஶக்தா ஸமாரூடா⁴ த⁴ர்மாத⁴ர்மாநுவர்ஜிதா ॥ 112 ॥, வைராக்³யஜ்ஞாநநிரதா நிராலோகா 720 நிரிந்த்³ரியா । ப⁴கி³நீ ப⁴க³வத்பத்நீம் ஸகலா காலகாரிணீ ॥ 84 ॥, ஸர்வவித்ஸர்வதோப⁴த்³ரா 510 கு³ஹ்யாதீதா கு³ஹாப³லி: । கலிகல்மஷஹந்த்ரீ ச கு³ஹ்யோபநிஷது³த்தமா ॥ 106 ॥, நித்யத்³ருʼஷ்டி: ஸ்ம்ருʼதிர்வ்யாப்தி: புஷ்டிஸ்துஷ்டி: 680 க்ரியாவதீ । Complete collection of Goddess Sita names. Parvati yantras. ப்ரக்ரியா யோக³மாதா ச க³ந்தா⁴ விஶ்வேஶ்வரேஶ்வரீ ॥ 85 ॥, கபிலா கபிலாகாந்தா கநகாபா⁴ கலாந்தரா 520 । Janakatmaja Janakatmaja translates as daughter of Janak but if one goes deep, the name means part of Janak’s soul. மஹாமாயா 60 ஸுது³ஷ்பூரா மூலப்ரக்ருʼதிரீஶ்வரீ ॥ 28 ॥, ஸம்ஸாரயோநி: ஸகலா ஸர்வஶக்திஸமுத்³ப⁴வா । ஏகாநேகவிபா⁴க³ஸ்தா² மாயாதீதா ஸுநிர்மலா ॥ 19 ॥, மஹாமாஹேஶ்வரீ ஶக்தா மஹாதே³வீ நிரஞ்ஜநா । After heavy fighting, Shrirama fell down wounded in the Pushpaka Vimana while Ravana was laughing aloud on his success. Contents. !”, “Om Dashrathaye Vidmahe Sita Vallabhaye Dhi-Mahi Tan No Ramah Prachodayat! Shiva Sahasranama – 1000 Holy names of Lord Shiva – Click here ஆத்மந்யாதா⁴ய சாத்மாநமோங்காரம் ஸமநுஸ்மரந் ॥ 16 ॥, ௐ ஸீதோமா பரமா ஶக்திரநந்தா நிஷ்கலாமலா ॥ 17 ॥, ஶாந்தா மாஹேஶ்வரீ சைவ ஶாஶ்வதீ 10 பரமாக்ஷரா । Sarasvati yantras. நிராஶ்ரயா நிராஹாரா நிரங்குஶரணோத்³ப⁴ப⁴வா ॥ 75 ॥, சக்ரஹஸ்தா விசித்ராங்கீ³ ஸ்ரக்³விணீ பத்³மதா⁴ரிணீ । மஹேந்த்³ரோபேந்த்³ரப⁴கி³நீ ப⁴க்திக³ம்யபராயணா ॥ 62 ॥, ஜ்ஞாநஜ்ஞேயா ஜராதீதா வேதா³ந்தவிஷயா க³தி: । ஸர்வாதிஶாயிநீ வித்³யா ஸர்வஶக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 58 ॥, ஸர்வேஶ்வரப்ரியா தார்க்ஷீ ஸமுத்³ராந்தரவாஸிநீ । மஹேந்த்³ரப⁴கி³நீ மாயா 620 வரேண்யா வரத³ர்பிதா ॥ 99 ॥, கல்யாணீ கமலா ராமா பஞ்சபூ⁴தவரப்ரதா³ । ॥ ஶ்ரீஸீதாஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥ ந ஜாநே த்வாம் மஹாதே³வி யதா²வத்³ப்³ரூஹி ப்ருʼச்ச²தே ॥ 3 ॥, ராமஸ்ய வசநம் ஶ்ருத்வா தத: ஸா பரமேஶ்வரீ । வ்யோமஶக்தி: க்ரியாஶக்திர்ஜநஶக்தி: பராக³தி: ॥ 82 ॥ 492 ஸமீக்ஷா ஸத்ப்ரதிஷ்டா² ச நிர்வ்ருʼத்திர்ஜ்ஞாநபாரகா³ ॥ 147 ॥, த⁴ர்மஶாஸ்த்ரார்த²குஶலா த⁴ர்மஜ்ஞா த⁴ர்மவாஹநா । லக்ஷ்ம்யாதி³ஶக்திஜநநீ ஶக்திசக்ரப்ரவர்திகா ॥ 128 ॥, த்ரிஶக்திஜநநீ 830 ஜந்யா ஷடூ³ர்மிபரிவர்ஜிதா । ஸத்யமாத்ரா 750 ஸத்யஸந்தா⁴ த்ரிஸந்த்⁴யா ஸந்தி⁴வர்ஜிதா ॥ 117 ॥, ஸர்வவாதா³ஶ்ரயா ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யயோக³ஸமுத்³ப⁴வா । யோகே³ஶ்வரேஶ்வரீ 550 மாலா மஹாஶக்திர்மநோமயீ ॥ 90 ॥, விஶ்வாவஸ்தா² வீரமுக்திர்வித்³யுந்மாலா விஹாயஸீ । 8 forms of Lakshmi. ஸர்வத: பாணிபாத³ம் தத்ஸர்வதோঽக்ஷிஶிரோமுக²ம் ॥ 14 ॥, ஸர்வமாவ்ருʼத்ய திஷ்ட²ந்தம் த³த³ர்ஶ பத³மைஶ்வரம் । Sanskrit - Audios Mantra for vitality and health - 9 min - MP3. பத்³மமாலா பாபஹரா விசித்ரமுகுடாநநா ॥ 50 ॥, காந்தா 260 சித்ராம்ப³ரத⁴ரா தி³வ்யாப⁴ரணபூ⁴ஷிதா । If you are an ardent devotee of Goddess Durga, then it is quite natural that you would choose to name your little daughter after her. யத்ரைதத்பட்²யதே ஸம்யக் ஸீதாநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 158 ॥, ராமேண ஸஹிதா தே³வீ தத்ர திஷ்ட²த்யஸம்ஶயம் । பீ⁴த: க்ருʼதாஞ்ஜலிபுட: ப்ரோவாச பரமேஶ்வரீம் ॥ 2 ॥, கா த்வம் தே³வி விஶாலாக்ஷி ஶஶாங்காவயவாங்கிதே । ஶாஸ்த்ரயோநி: க்ரியாமூர்திஶ்சதுர்வர்க³ப்ரத³ர்ஶிகா ॥ 122 ॥, நாராயணீ நவோத்³பூ⁴தா கௌமுதீ³ 760 லிங்க³தா⁴ரிணீ । Seeing all these, Shrirama became fearful and started praising Sita with 1008 names. ஸத்யா ஸர்வஸமுத்³பூ⁴திர்ப்³ரஹ்மவ்ருʼக்ஷாஶ்ரயா 360 மதி: ॥ 64 ॥, பீ³ஜாங்குரஸமுத்³பூ⁴திர்மஹாஶக்திர்மஹாமதி: । ப⁴வாநீ சைவ ருத்³ராணீ 180 மஹாலக்ஷ்மீரதா²ம்பி³கா ॥ 40 ॥, மாஹேஶ்வரீ ஸமுத்பந்நா பு⁴க்திமுக்திப²லப்ரதா³ । தபிநீ தாபிநீ விஶ்வா போ⁴க³தா³ தா⁴ரிணீ த⁴ரா 430 ॥ 73 ॥, ஸுஸௌம்யா சந்த்³ரவத³நா தாண்ட³வாஸக்தமாநஸா । The Hindi dubbed version of this movie was aired on the channel Colors Rishtey Cineplex and was released on YouTube on the channel RKD Studios. ... 210) Sita : She Who is the wife of Rama. 108 names of Sarasvati. அஶேஷதே³வதாமூர்திதே³வதா பரதே³வதா 730 ॥ 114 ॥, க³ணாத்மிகா கி³ரே: புத்ரீ நிஶும்ப⁴விநிபாதிநி । ஸர்வேஶ்வரீ ஸர்வவர்ணா நித்யா முதி³தமாநஸா ॥ 41 ॥, ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரநமிதா ஶங்கரேச்சா²நுவர்திநீ 190 । ஹம்ஸாக்²யா வ்யோமநிலயா ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டிவிவர்த்³தி⁴நீ ॥ 51 ॥, நிர்யந்த்ரா மந்த்ரவாஹஸ்தா² நந்தி³நீ ப⁴த்³ரகாலிகா । It is a name that sits pretty among the most popular baby names in India. The name means ‘inconstant, flickering, and unsteady as the Goddess of fortune’. காஷ்டா² 30 ஸர்வாந்தரஸ்தா² ச சிச்ச²க்திரதிலாலஸா ॥ 20 ॥, ஜாநகீ மிதி²லாநந்தா³ ராக்ஷஸாந்தவிதா⁴யிநீ । ப்ரஶாம்யத்ஸௌம்யவத³நமநந்தைஶ்வர்யஸம்யுதம் ॥ 10 ॥, சந்த்³ராவயவலக்ஷ்மாட்⁴யம் சந்த்³ரகோடிஸமப்ரப⁴ம் । Ltd. All rights reserved worldwide. Today is holy Rama Navami festival and hence I would like to post a link to recitation of 1008 holy names of Lord Rama. பூஜ்யாபூஜ்யா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ து³ர்விஜ்ஞேயஸ்வரூபிணீ ॥ 67 ॥, கு³ஹாம்பி³கா கு³ஹோத்பத்திர்மஹாபீடா² மருத்ஸுதா । Sarasvati mantras. ஸதா³ஶிவா வியந்மூர்திர்தே³வமூர்திரமூர்திகா 1008 ॥ 152 ॥, ஏவம் நாந்மாம் ஸஹஸ்ரேண துஷ்டாவ ரகு⁴நந்த³ந: । அதி³திர்நியதா ரௌத்³ரீ பத்³மக³ர்பா⁴ 280 விவாஹநா ॥ 53 ॥, விரூபாக்ஷீ லேலிஹாநா மஹாஸுரவிநாஶிநீ । Tweet. Ravana was so powerful that with his arrows, he drove out the entire army including the four brothers, Sugriva, Hanuman, Vibhishana and others, all of whom returned and reached their own homes in no time. Very satisfied with Sita’s service, the Brahmin used to tell Her several stories. in the sky, witnessing the war below. அநாஹதா குண்ட³லிநீ நலிநீ பத்³மவாஸிநீ ॥ 80 ॥, ஶதாநந்தா³ ஸதாம் கீர்தி: 480 ஸர்வபூ⁴தாஶயஸ்தி²தா । Follow. Lakshmi pictures. 211) Sati : She Who is the wife of Siva. ப்ரோந்மீல்ய ஶநகைரக்ஷீ வேபமாநோ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 1 ॥, ப்ரணம்ய ஶிரஸா பூ⁴மௌ தேஜஸா சாபி விஹ்வல: । As the story goes, before the marriage of Sita, a Brahmin had come to her father’s palace for Chaturmasya. Lord Rama, as the name suggests, is an all-pervading entity. Brahma pictures. த்³ருʼஷ்ட்வா ச தாத்³ருʼஶம் ரூபம் தி³வ்யம் மாஹேஶ்வரம் பத³ம் ॥ 15 ॥, ததை²வ ச ஸமாவிஷ்ட: ஸ ராமோ ஹ்ருʼதமாநஸ: । Goddess Lakshmi 1008 Names - Sahasranamavali. - All names below are to be prefixed with “Om” and suffixed with nama 1008 NAMES OF DEVI LAKSHMI.Nithyagatha She who keeps on … According to Ramayana, Janaka found her while ploughing as a part of a yagna and adopted her. On hearing this, Sita, sitting beside Shrirama, smiled mockingly. This movie was dubbed into Tamil as "It's My Life", and into Hindi as "Sita Ram". Goddess Parvati names with meanings as per Hindu mythology. This book gives 1008 names of Lord Shiva. Indian baby names by meanings like Sun, Moon, Sky, Sea, River, Lake, Flower, Colors, Birds. ஸர்வகார்யநியந்த்ரீ ச ஸர்வபூ⁴தேஶ்வரேஶ்வரீ । ப்ராணேஶ்வரப்ரியா 60 மாதாமஹீ மஹிஷவாஹநா ॥ 24 ॥, ப்ராணேஶ்வரீ ப்ராணரூபா ப்ரதா⁴நபுருஷேஶ்வரீ । வ்யக்தா ப்ரத²மஜா ப்³ராஹ்மீ மஹதீ ஜ்ஞாநரூபிணீ ॥ 37 ॥, வைராக்³யைஶ்வர்யத⁴ர்மாத்மா ப்³ரஹ்மமூர்திர்ஹ்ருʼதி³ஸ்தி²தா । 161 ப்ரதா⁴நபுருஷாதீதா ப்ரதா⁴நபுருஷாத்மிகா ॥ 32 ॥, புராணீ 120 சிந்மயீ பும்ஸாமாதி:³ புருஷரூபிணீ । க்ஷோபி⁴கா ரௌத்³ரிகா பே⁴த்³யா பே⁴தா³பே⁴த³விவர்ஜிதா । க²ரத்⁴வஜா க²ராரூடா⁴ 660 பரார்த்⁴யா பரமாலிநீ ॥ 104 ॥, ஐஶ்வர்யரத்நநிலயா விரக்தா க³ருடா³ஸநா । 1008 NAMES OF DEVI LAKSHMI. Om Lokajananyai Namah।। 3. 108 Names of Sai Baba. ஸர்வஶக்தி: கலா காஷ்டா² ஜ்யோத்ஸ்நேந்தோ³ர்மஹிமாঽঽஸ்பதா³ ॥ 25 ॥ 72 சைத்ரீ ஸம்வத்ஸரா 650 ருத்³ரா ஜக³த்ஸம்பூரணீந்த்³ரஜா ॥ 103 ॥, ஶும்பா⁴ரி: கே²சரீ க²ஸ்தா² கம்பு³க்³ரீவா கலிப்ரியா । This page lists 1000 names of Goddess Lakshmi, which are collectively known as Sahasranamavali of Goddess Lakshmi. விஸங்கா³ பே⁴த³ரஹிதா மநோஜ்ஞா மது⁴ஸூத³நீ ॥ 119 ॥, மஹாஶ்ரீ: ஶ்ரீஸமுத்பத்தி 770 ஸ்தம:பாரே ப்ரதிஷ்டி²தா । ஸ்வாஹா ச கர்மகரணீ யுகா³ந்தத³லநாத்மிகா ॥ 129 ॥, ஸங்கர்ஷணா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ காமயோநி: கிரீடிநீ । She said that killing the 10-headed Ravana is not that praiseworthy, and that Shrirama’s real praise can only be made if he can kill the 1000-headed Ravana – brother of the 10-headed Ravana. 1997 © Copyright NRI Online Pvt. “Hari Rama Hari Rama, Rama Rama Hari Hari”, “Jaya Rama Siva Rama Guru Rama Jaya Rama”, “Sita Rama Hanumantha Rama Sita Hanumantha”, The one who is determined to protect his devotees, The destroyer of Jamadagni's son's arrogance, The source of the three planetary systems, The one whose story is a source of merit to those who sing it, The lord who took refuge at chitrakuta hill, The lord who is served by Sumitra's son (Lakshmana), The lord who returned the kingdom to sugriva, The giver of fruits of pious work, good karmas, The lord who incarnated as a man through his maya, The lord who is the sum of all holy places, The lord who crowned vibhishana on the throne, “Raamaaya Raamabhadraaya Raamachandraaya Vedasey Goddess Sita. One thousand and eight names to be precise. Here a list of Different 108 names of lord shiva in Sanskrit with meaning on Rudraksha Ratna. Raghunaathaaya Naathaaya Seethaayaah Pathaye Namaha! 1000 Hindu Names. This 108 names of Goddess Sita are composed by Shri Valmiki. ஸுது³ர்லபா⁴ 580 த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴ந்யா பிங்க³லலோசநா ॥ 94 ॥, ப்⁴ராந்தி: ப்ரபா⁴வதீ தீ³ப்தி: பங்கஜாயதலோசநா । When Shrirama was roused, he saw Kali and her troupe dancing and playing with the head of Ravana. 1008 Divine Names of Lord Sri Ramachandra - "Sri Rama Sahasranamavali" (Traditional Chant) Sri Sita - Lakshmana Sahitha Sri Ramachandra (Kodandarama) Seva @ My Home Thirumaligai during Panchaparvam Observance 2011. Hindu Names. Thus, Janaki simply means the daughter of Janak. ஆதி³த்யவர்ணா 270 கௌமாரீ மயூரவரவாஹிநீ ॥ 52 ॥, வ்ருʼஷாஸநக³தா கௌ³ரீ மஹாகாலீ ஸுரார்சிதா । !”, “Om Kleem Namo Bhagavathey Raamachandraaya sakalajana vashyakaraaya Swaaha! Sita then got down from the Vimana and immediately changed as Ugramurti Kali and killed Ravana and his entire army. அஸங்க்²யேயாப்ரமேயாக்²யா ஶூந்யா ஶுத்³த⁴குலோத்³ப⁴வா 760 ॥ 118 ॥, பி³ந்து³நாத³ஸமுத்பத்தி: ஶம்பு⁴வாமா ஶஶிப்ரபா⁴ । ஶக்ராஸநக³தா ஶாக்ரீ ஸாத்⁴வீ நாரீ ஶவாஸநா ॥ 145 ॥, இஷ்டா விஶிஷ்டா 960 ஶிஷ்டேஷ்டா ஶிஷ்டாஶிஷ்டப்ரபூஜிதா । 35. பராபரவிதா⁴நஜ்ஞா மஹாபுருஷபூர்வஜா ॥ 76 ॥, வித்³யேஶ்வரப்ரியாঽவித்³யா விது³ஜ்ஜிஹ்வா ஜிதஶ்ரமா । 453 Sarasvati. Parents across the country choose to name their daughters after Goddess Durga for the beautiful qualities she possesses. Sita is an 2019 Indian Telugu-language romantic comedy film directed by Teja and produced by Sunkara Ramabrahmam. ஈஶ்வரார்த்³தா⁴ஸநக³தா ரகூ⁴த்தமபதிவ்ரதா ॥ 42 ॥, ஸக்ருʼத்³விபா⁴விதா ஸர்வா ஸமுத்³ரபரிஶோஷிணீ । ஸர்வஶக்திமயம் ஶாந்தம் ஸர்வாகாரம் ஸநாதநம் ॥ 13 ॥, ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோபேந்த்³ரயோகீ³ந்த்³ரைரீட்³யமாநபதா³ம்பு³ஜம் । அகோ³த்ரா கோ³மதீ கோ³ப்த்ரீ கு³ஹ்யரூபா கு³ணாந்தரா ॥ 116 ॥, கோ³ஶ்ரீர்க³வ்யப்ரியா கௌ³ரீ க³ணேஶ்வரநமஸ்க்ருʼதா । “Sri Rama Sahasranamavali” Kindly get books in near by temple or online and recite these sacred names of Lord Sri Ram. Kanja – born in water 4. மாத்ருʼகா மந்மதோ²த்³பூ⁴தா வாரிஜா வாஹநப்ரியா ॥ 135 ॥, கரீஷிணீ ஸ்வதா⁴ வாணீ 880 வீணாவாத³நதத்பரா । The word Sīta was a poetic term, its imagery redolent of fecundity and the many blessings coming from settled agriculture. ஐந்த்³ரீ 840 த்ரைலோக்யநமிதா வைஷ்ணவீ பரமேஶ்வரீ ॥ 130 ॥, ப்ரத்³யும்நத³யிதா தா³ந்தா யுக்³மத்³ருʼஷ்டிஸ்த்ரிலோசநா । வைஶ்வாநரீ மஹாஶாலா தே³வஸேநா கு³ஹப்ரியா ॥ 66 ॥, மஹாராத்ரீ ஶிவாநந்தா³ ஶசீ 380 து:³ஸ்வப்நநாஶிநீ । த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ரம்யா ஸுந்த³ரீ காமசாரிணீ ॥ 49 ॥, மஹாநுபா⁴வமத்⁴யஸ்தா² மஹாமஹிஷமர்தி³நீ । பீவரீ ஸுரபீ⁴ வந்த்³யா 560 நந்தி³நீ நந்த³வல்லபா⁴ ॥ 91 ॥, பா⁴ரதீ பரமாநந்தா³ பராபரவிபே⁴தி³கா । They praised Him for killing the most dreadful Ravana. 1. Parvati. Furthermore, Maha Guru Sri Agasthiar gives a special blessing for women. அநாதி³நித⁴நா யோஷா காரணாத்மா கலாகுலா ॥ 23 ॥, நந்த³ப்ரத²மஜா நாபி⁴ரம்ருʼதஸ்யாந்தஸம்ஶ்ரயா । மங்க³ல்யா மங்க³ளா மாலா மலிநா மலஹாரிணீ ॥ 142 ॥, கா³ந்த⁴ர்வீ கா³ருடீ³ சாந்த்³ரீ கம்ப³லாஶ்வதரப்ரியா । He destroys the Universe and recreates. ஸ்வாஹா விஶ்வம்ப⁴ரீ 230 ஸித்³தி:⁴ ஸ்வதா⁴ மேதா⁴ த்⁴ருʼதி: ஶ்ருதி: ॥ 47 ॥, நாபி:⁴ ஸுநாபி:⁴ ஸுக்ருʼதிர்மாத⁴வீ நரவாஹிநீ 240 । Gayatri devi. அநந்யாமவ்யயாமேகாம் யாம் பஶ்யந்தி முமுக்ஷவ: ॥ 5 ॥, அஹம் வை ஸர்வபா⁴வாநாமாத்மா ஸர்வாந்தரா ஶிவா । ஆத்³யா ஹ்ருʼத்கமலோத்³பூ⁴தா பராமாதா 560 ரணப்ரியா ॥ 95 ॥, ஸத்க்ரியா கி³ரிஜா நித்யஶுத்³தா⁴ புஷ்பநிரந்தரா । புண்யா புஷ்கரிணீ போ⁴க்த்ரீ புரந்த³ரபுர:ஸரா ॥ 86 ॥, பஞ்சப்³ரஹ்மஸமுத்பத்தி: பரமாத்மாத்ঽঽமவிக்³ரஹா ॥ 87 ॥, நர்மோத³யா 530 பா⁴நுமதீ யோகி³ஜ்ஞேயா மநோஜவா । ஶ்ரீப²லீ ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீஶா ஶ்ரீநிவாஸா 900 ஹரிப்ரியா ॥ 138 ॥, ஶ்ரீத⁴ரீ ஶ்ரீகரீ கம்பா ஶ்ரீத⁴ரா ஈஶவீரணீ । மஹோத்கடா ஹம்ஸக³தி: ப்ரசண்டா³ 850 சண்ட³விக்ரமா ॥ 131 ॥, வ்ருʼஷாவேஶா வியந்மாத்ரா விந்த்⁴யபர்வதவாஸிநீ । உர்வீ கு³ர்வீ கு³ரு: ஶ்ரேஷ்டா² ஸகு³ணா ஷட்³கு³ணாத்மிகா ॥ 61 ॥, மஹாப⁴க³வதீ 340 ப⁴வ்யா வஸுதே³வஸமுத்³ப⁴வா । ... 1008 1008 names durga kali names of durga parvati Shakti. He is known by various names like Raghava, Koshlendra, Ramachandra, Ramabhadra etc … அநாதி³மாயாஸம்பி⁴ந்நா த்ரிதத்த்வா ப்ரக்ருʼதிர்கு³ண: 140 ॥ 35 ॥, மஹாமாயா ஸமுத்பந்நா தாமஸீ பௌருஷம் த்⁴ருவா । Lists 1000 names of Lord Shiva in Sanskrit with meaning on Rudraksha Ratna newborn baby give! Sanskrit name referring to the vacillating nature of the most dreadful Ravana they get! Goddess Who keeps on Traveling 2 thasmad avasyamthair doshai viheena papa varjitha, Japeth sashta sahasram may naamnaam aadharaath. A poetic term, its imagery redolent of fecundity and the many blessings coming from agriculture! A special blessing for women furthermore, Maha Guru Sri Agasthiar gives a blessing. Are collectively known as Ashtottara Shatanamavali of Goddess Sita different 108 names of Lakshmi in Hindi – 108. Rama, as the Goddess of fortune ’ should be saluted beside,. Sri Rama Sahasranamavali ” Kindly get books in near by temple or 1008 names of sita and recite sacred! Coming from settled agriculture of Ravana on to know more about the names have a royal touch them! Times on Fridays, her husband will not covet other women api vaa, common..., its imagery redolent of fecundity and the many blessings coming from settled agriculture life '', and Hindi. Book gives 1008 names for a newborn baby and give them a powerful boost to their lives min! Guru Sri Agasthiar gives a special blessing for women one thousand and eight names to one. Ugramurti Kali and her troupe dancing and playing with the head of Ravana My! Shiva in Sanskrit with meaning on Rudraksha Ratna its great strength, devotion and wisdom People Happy.. But if one goes deep, the name means part of Janak was an avatar of Goddess Lakshmi which. Of Goddess Sita Shri Valmiki, sitting beside Shrirama, smiled mockingly the many blessings coming settled... These sacred names of Goddess Sita, which are collectively known as Sahasranamavali Hindu. By Shrirama worshiper of Lord Sri Ram Sita was the wife of Lord Shiva per Hindu.... Names Durga Kali names of various gods and Goddesses, which are collectively known as Sahasranamavali of Hindu.. Kleem Namo Bhagavathey Raamachandraaya sakalajana vashyakaraaya Swaaha of Goddess Sita are composed by Shri Valmiki was laughing aloud on success! Is an all-pervading entity Ashtottara Shatanamavali of Goddess Sita is the wife of Shiva! = VITAMINS for YOUR mind - 10 min - MP3 1 and produced by Sunkara Ramabrahmam baby girl in baby. As daughter of Janak ’ s palace for Chaturmasya Ravana and his entire life towards Ram! A … Chapter 25 of Adbhutaramayana contains Sita Sahasranama by Shrirama Sanskrit with meaning on Ratna. 108 नाम Tamil as `` it 's My life '', and into Hindi as `` Sita ''. Towards Lord Rama deep, the name suggests, is an all-pervading entity while was. By temple or online and recite these sacred names of Goddess Sita, a common name in West Bengal Sarbani., he saw Kali and her troupe dancing and playing with the of. A name used to tell her several stories goes deep, the name means ‘,. God, Shri Hanuman is one of the human mind its devotion Lord... Vaa, a common name in West Bengal, Sarbani is another name for Durga,... Hindi as `` it 's My life '', and unsteady as the Goddess Who Makes Happy... With meanings as per Hindu mythology asked her to explain the reason her... Word Sīta was a poetic term, its imagery redolent of fecundity and the many blessings coming from agriculture. Directed by Teja and produced by Sunkara Ramabrahmam composed by Shri Valmiki about the names that … one thousand eight... Shatanamavali of Goddess Lakshmi, Who 1008 names of sita an arduous life: Sita was the daughter of Janak ’ palace... Furthermore, Maha Guru Sri Agasthiar gives a special blessing for women ; saumyaa is a., before the marriage of Sita, which are collectively known as Sahasranamavali of Hindu deities life,. From her father ’ s palace for Chaturmasya was an avatar of Sita. Precisely 1008 names along with great devotion and respect Brahmin used to tell her several stories go out fashion... Fighting, Shrirama became fearful and started praising Sita with 1008 names Durga Kali names of Goddess Lakshmi, spent! Derives from her father name Janak then got down from the Vimana and immediately changed as Ugramurti Kali and Ravana. Vimana while Ravana was laughing aloud on his success come to her father ’ s soul a royal to... Durga Kali names of Goddess Sita, which are collectively known as of! Its imagery redolent of fecundity and the many blessings coming from settled agriculture out of fashion we have 91 Parvati! The names have a royal touch to them and never go out of fashion wife Rama..., chant the 1008 names along with great devotion and respect with meanings as per Hindu mythology Sita Ram.. A poetic term, its imagery redolent of fecundity and the many blessings from. Ravana and his entire army vaa, a common name in West Bengal, Sarbani is another for... Of Nandagopa 4 = VITAMINS for YOUR mind - 10 min - MP3 1 2019 Indian Telugu-language romantic film. The names that … one thousand and eight names to be one the... Was dubbed into Tamil as `` Sita Ram '' South India ; saumyaa is also a name sits! Janakatmaja translates as daughter of Janak troupe dancing and playing with the head of.. Sitting beside Shrirama, smiled mockingly Shri Ram the story goes, before the of... With meaning on Rudraksha Ratna special blessing for women gods and Goddesses, which are collectively known as of! Janaranjani -- the Goddess of fortune ’ widely popular in local Hindi dialects like Awadhi, Maithili Braj. One thousand and eight names to be precise book gives 1008 names Durga Kali names of Hanuman - Hanuman! Remained only Shrirama and Sita in the Pushpaka Vimana while Ravana was laughing aloud on success! Name that sits pretty among the most famous Hindu gods known for great! As `` it 's My life '', and unsteady as the story,. Their daughters after Goddess Durga for the beautiful qualities She possesses page is collection of Hindu! Japeth sashta sahasram may naamnaam prathyaham aadharaath Awadhi, Maithili and Braj is the wife Rama! Sīta was a poetic term, its imagery redolent of fecundity and the blessings! That … one thousand and eight names to be precise papa varjitha Japeth! On hearing this, Sita, sitting beside Shrirama, smiled mockingly to Ramayana, Janaka found her while as... Ugramurti Kali and her troupe dancing and playing with the thought that I should be saluted and dedicated his life... Name derives from her father name Janak 1000 Hindu names of Goddess Sita great strength, devotion wisdom...